Verzenden en retourneren

LEVERING
1. In geval van verzending worden bestellingen zo snel mogelijk verzonden. In beginsel neemt Gently Cosmetics zich voor bestellingen binnen 24-48 uur te verzenden op werkdagen, tenzij het product tijdelijk niet op voorraad is. Bestellingen worden verzonden en geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behalve op feestdagen). In principe is de uiterste leveringstermijn veertien (14) dagen na ontvangst van de betaling of bevestiging in geval van betaling d.m.v. een kredietkaart. Voor landen buiten de EU gelden andere leveringstermijnen (raadpleeg hiervoor de sectie "Bestelling, levering en zending"). Er kunnen aan de levertermijn geen rechten ontleend worden.
2. Levering gebeurt op het door de koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst , opgegeven adres (aan de voordeur, gelijkvloers). Er wordt niet geleverd aan postbusadressen.
3. Zodra op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.
4. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, licht Gently Cosmetics de koper zo spoedig mogelijk daarvan in, alsook wanneer het product weer beschikbaar is. 2/5
5. Wanneer er onvoldoende bestelde producten in voorraad zijn, heeft Gently Cosmetics het recht te leveren in de mate van het mogelijke en deze en de eventuele volgende levering(en) als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De koper kan, indien slechts een deel van de producten onmiddellijk leverbaar is, van de koop afzien, voor het geheel of voor het deel dat niet kan worden geleverd, mits uitdrukkelijke melding binnen de veertien dagen na de bestelling.
6. Wanneer de koper vraagt de leveringen afzonderlijk te leveren, heeft Gently Cosmetics het recht elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. Zo de koper nalaat het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen is Gently Cosmetics gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (in welk geval Gently Cosmetics eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie terugbetaalt), onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.
8. Voor leveringen van een bepaalde waarde, omvang en/of naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (zie hiervoor de sectie "Bestelling, levering en zending") of neem contact op met Gently Cosmetics) .

KLACHT
1. De koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op zichtbare overeenstemming met het bestelde product. Uiterlijk zichtbare gebreken aan het product of de levering moeten binnen zeven (7) dagen na levering aan Gently Cosmetics schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht (zie sectie "Terugname").
2. Enkel de Consument Koper kan de producten terugzenden in dat geval, op kosten van Gently Cosmetics en op de door Gently Cosmetics individueel gevraagde verzendingswijze. Indien per vergissing het verkeerd product zou zijn geleverd, dient dit ongeopend, ongeschonden en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

VERZAKINGSRECHT
1. Indien de consument-koper zich bedenkt, laat de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna "W.M.P.C.") de consument koper toe om, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de verzegeling (seal) niet is geschonden, en het in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert.
2. In dat geval moet de consument Koper er binnen die termijn melding van maken bij Gently Cosmetics en vervolgens het product in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen terugbezorgen aan Gently Cosmetics, in de oorspronkelijke verpakking, op dezelfde wijze verstuurd als de levering, met opgave van zijn bankrekeningnummer. Indien de Consument Koper het verzakingsrecht aldus uitoefent, draagt Gently Cosmetics binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de goederen, zorg voor terugbetaling van de prijs evenwel zonder de kosten van verzending of zonder de respectievelijke bankkosten te vergoeden op het opgegeven rekeningnummer. De consument Koper verzendt op eigen risico (zie ook sectie "Terugname").
3. Gently Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies bij terugzending door de consument koper, aan de verpakking of het product. 4. Artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. staat geen verzakingsrecht toe voor producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
5. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en in ongeopende verpakking kan ook omgeruild worden bij Gently Cosmetics binnen een termijn van 14 dagen (mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs indien het cash betaald is).

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Consument Kopers genieten de rechten uit de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd andere rechten als consument.
2. Er is geen garantie voor normale veroudering van de staat van het product, bij veranderingen in of aan het product buiten de wil van Gently Cosmetics of de fabrikant, bij gebreke aan voorlegging van de originele factuur, niet gewijzigd en leesbaar; er is geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, of in geval van opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud dat niet aan Gently Cosmetics te wijten is. 3/5
3. In beginsel geldt voor consumenten voor door Gently Cosmetics geleverde producten de garantie, zoals Gently Cosmetics van de fabrikant van het desbetreffende artikel kan bekomen, minnelijk of via een procedure.
4. In geval van enige vraag kan de koper Gently Cosmetics contacteren die naar best vermogen de informatie over het product zal verstrekken, zonder dat dit als enig persoonlijk, medisch, farmaceutisch of therapeutisch advies kan worden beschouwd.
5. Gently Cosmetics zet zich zoveel mogelijk in voor het verstrekken van een correcte informatie over haar producten op haar website (zie artikel 3). Gently Cosmetics staat echter binnen de perken van de wet niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie door de fabrikant of andere derde partijen, voor alle (individuele) gevallen.
6.Gently Cosmetics is niet aansprakelijk in geval van lichte kleurverschillen tussen het aangeboden en het geleverde product, tenzij duidelijk een ander dan het besteld product is geleverd.
7. Eventuele links op de website van Gently Cosmetics zijn louter informatief bedoeld. Gently Cosmetics is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de website(s) waarnaar wordt verwezen.
8. Gently Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van haar commerciële activiteiten, problemen bij de toegankelijkheid tot de website; enig verlies van data, computervirussen, inhoudelijke onnauwkeurigheid of al wat buiten de redelijke controle van Gently Cosmetics valt.
9. Evenmin is Gently Cosmetics aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade door het gebruik van haar site of producten, tot in de ruimste mate toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
10. Indien Gently Cosmetics om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een koper die geen consument koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product zelf. De koper die geen consument is, is gehouden Gently Cosmetics te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Webshop zouden kunnen doen gelden (m.n. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

OVERMACHT
1. Overmacht is elke van de wil van Gently Cosmetics onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, zoals stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website/Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. In geval van overmacht is Gently Cosmetics niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Gently Cosmetics is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze overmacht. Indien de overmacht twee maanden duurt hebben de partijen elk het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de partijen enige schadevergoeding verschuldigd zijn.