Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN
"Verkoper" : "Janssens Sara handelend onder de naam: Gently Cosmetics, hierna Gently Cosmetics genoemd. www.gentlycosmetics.be;"Koper" iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (professioneel of niet) die contracteert met Gently Cosmetics ; "Consument Koper" : iedere koper die niet beroepsmatig contracteert met Gently Cosmetics"www.gentlycosmetics.be "Product" : goederen en/of diensten te koop aangeboden door Gently Cosmetics en uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten met Gently Cosmetics, met uitsluiting van de voorwaarden van de koper, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Door het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden. De verkoper en de koper aanvaarden dat via elektronische correspondentie een geldige overeenkomst tot stand komt, ook bij het ontbreken van een gewone handtekening, en deze als begin van schriftelijk bewijs zal gelden. Gently Cosmetics behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden aan te passen voor toekomstige contracten, of nader te bepalen voor professionele mede-contractanten.

3. PRODUCTEN
3.1. Gently Cosmetics selecteert voor haar aanbod op basis van haar principes producten die bekend staan voor hun samenstelling, op basis van natuurlijke ingrediënten, zonder of met een minimum aan kunstmatige conserveringsmiddelen of andere synthetische toevoegingen, erop gericht om natuurlijke producten aan te bieden en zoveel als mogelijk allergische reacties voor de gebruiker te vermijden. Gently Cosmetics zet zich in om haar aanbod te steunen op basis van beschikbare informatie, zoveel mogelijk wel wetenschappelijk, over de producten, hun ingrediënten, hun gebruik. Gently Cosmetics geeft geen advies, laat staan individueel of persoonlijk, over haar producten of over de koper, dat specifiek in de medische, farmaceutische sfeer zou kunnen gesitueerd worden en raadt de kandidaat-koper aan om in eigen, specifieke medische gevallen of over de combinatie met Gently Cosmetics onbekende factoren of producten van derden, steeds voorafgaandelijk aan het aankopen en/of gebruik van enig product advies in te winnen van de (huid)arts. Gently Cosmetics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele allergische reacties of de gevolgen van het verkeerd gebruik van haar producten, ondanks de gebruiksaanwijzing medegedeeld door de fabrikant op de webshop.
3.2. De koper is erop gewezen dat de computerschermen kleuren mogelijks anders weergeven volgens de afstelling ervan en andere invloeden. De koper kan steeds informatie vragen aan Gently Cosmetics.
3.3. Het is de koper niet toegestaan producten, staaltjes of andere leveringen van Gently Cosmetics (door) te verkopen.

4. PRIJZEN
4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en inclusief BTW. Gently Cosmetics behoudt zich het recht voor om kennelijke vergissingen en materiële fouten in de prijs- of kostenopgave te corrigeren, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.
4.3. Bepaalde promoties gelden voor de duur en in de mate (bij voorbeeld aantal producten of kortingen of staaltjes per klant) door Gently Cosmetics bepaald en zonder enige verplichting voor toekomstige kopen. Promoties kunnen, behoudens anders vermeld, gebruikt worden aan de hand van de promotiecode in te vullen bij het 'mandje' (bestellingsoverzicht) online vóór de betaling, en per bestelling maximaal één promotiecode per bestelling. De promotie wordt afgerekend na berekening van de kostprijs van de producten plus de verzendingskosten.
4.4. De verzendings- en leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld, mede naargelang de gekozen betalingswijze.
4.5. In geval van aankoop op basis van een offerte: een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders bepaald in de offerte, die ook de overige voorwaarden zal vermelden.

5. BESTELLINGEN
5.1. Bestellingen zijn enkel definitief mits aanvaarding door Gently Cosmetics en mits betaling van de verschuldigde prijs, inclusief belastingen, kosten van handling en verzending. Die aanvaarding blijkt m.n. uit een orderbevestiging aan de koper naar het door koper opgegeven e-mailadres. Er worden geen bestellingen aanvaard via Facebook of Twitter. Gently Cosmetics heeft het recht bestellingen te weigeren of van bijzondere voorwaarden afhankelijk te maken. In geval van weigering wordt de koper zo spoedig 1/5 mogelijk en uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen bericht.
5.2. Gently Cosmetics houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren, te herroepen of te verminderen, met of zonder kennisgeving, zo Gently Cosmetics meent dat ze een inbreuk op haar gebruiksvoorwaarden tot gevolg kunnen hebben.
5.3. Indien de voorraad tijdelijk beperkt of definitief uitgeput is, wordt dit aan de koper bekend gemaakt en behoudt Gently Cosmetics zich het recht voor de bestelling uit te stellen of te annuleren in de mate dat niet kan worden geleverd. 5.4. In geval van niet aanvaarding of annulatie door Gently Cosmetics om de voormelde reden zal Gently Cosmetics geen enkele vergoeding verschuldigd zijn naast het terugbetalen van het desgevallend door de koper te veel betaalde. 5.5. De kosten van behandeling en verzending worden aangegeven vóór de betaling bij het besteloverzicht. Gently Cosmetics bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Verzending en handelingskosten zijn gratis : met bestemming van een adres in België, tenzij in geval van bijzondere afspraken tussen de kandidaat-koper en de verkoper met betrekking tot de verpakking of verzending.

6. BETALING
6.1. Betaling dient te gebeuren : - via elektronische betaling via de website (Visa, Mastercard, Maestro,..) op beveiligde wijze (voor meer informatie : http://www.docdatapayments.com/nl) Bij betaling met een bankkaart of kredietkaart gelden de voorwaarden van de bank en/of kaartuitgever. Gently Cosmetics is geen partij in de relatie tussen de koper en de bank/kaartuitgever. 6.2. Gently Cosmetics kan een (papieren of elektronische) kortingsbon, promotiecode of cadeaubon uitgeven (hierna bon / code). Deze dienen enkel voor niet commercieel gebruik. Bij betaling daarmee dient de unieke code correct ingevuld te worden door de klant, conform de eventuele bijkomende gebruiksvoorwaarden die er op het ogenblik van het gebruik ervan aan zijn verbonden. Gently Cosmetics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik aan te passen, een bon / code enkel te aanvaarden voor bepaalde producten, en/of in origineel of in geval van oneigenlijk gebruik betaling in geld te eisen. De koper is aansprakelijk voor de bewaring van de bon / code, en wordt niet vergoed door Gently Cosmetics bij diefstal of verlies (bij voorbeeld ook het wissen van mail of andere data) door de koper. De waarde of eventuele restwaarde van een bon / code kan behoudens anders bepaald voor volgende bestellingen gebruikt worden, doch enkel door de klant op wiens naam deze is uitgebracht (niet overdraagbaar), niet voor openstaande bestellingen, noch ingewisseld worden voor geld. In ieder geval dient de bon / code geheel vóór de vervaldatum van de bon of code aangewend te zijn. Als een code/bon niet volstaat ter betaling van het verschuldigde, dient de koper op hetzelfde moment de rest te voldoen via de ander betaalwijze(n) (zie art. 5.1). In geval van terugbetaling bekomt de koper een bon of code in vervanging, d.w.z. met een code of bon voor een waarde gelijk aan de betaling gedaan met de vorige code of bon, geldig voor een nieuwe duur, vanaf de uitgifte, gelijk aan de periode tussen de bestelling en de oorspronkelijke vervaldatum. Eventuele (poging tot) manipulatie of vervalsing, het doorsturen van bons of codes, of fraude in het algemeen geeft Gently Cosmetics het recht de klant te registreren, te weigeren, of verdere kortingen of bonnen/codes te ontzeggen, dit onverminderd het recht tot neerleggen van strafklacht.
6.3. Als de koper niet tijdig of onvolledig betaalt, wordt de bestelling als niet-bestaand beschouwd als deze via de website werd ingevuld. Ingeval van een bestelling via een andere weg, heeft Gently Cosmetics het recht de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

7. LEVERING
7.1. In geval van verzending worden bestellingen zo snel mogelijk verzonden. In beginsel neemt Gently Cosmetics zich voor bestellingen binnen 24-48 uur te verzenden op werkdagen, tenzij het product tijdelijk niet op voorraad is. Bestellingen worden verzonden en geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behalve op feestdagen). In principe is de uiterste leveringstermijn veertien (14) dagen na ontvangst van de betaling of bevestiging in geval van betaling d.m.v. een kredietkaart. Voor landen buiten de EU gelden andere leveringstermijnen (raadpleeg hiervoor de sectie "Bestelling, levering en zending"). Er kunnen aan de levertermijn geen rechten ontleend worden.
7.2. Levering gebeurt op het door de koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst , opgegeven adres (aan de voordeur, gelijkvloers). Er wordt niet geleverd aan postbusadressen.
7.3. Zodra op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.
7.4. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, licht Gently Cosmetics de koper zo spoedig mogelijk daarvan in, alsook wanneer het product weer beschikbaar is. 2/5
7.5. Wanneer er onvoldoende bestelde producten in voorraad zijn, heeft Gently Cosmetics het recht te leveren in de mate van het mogelijke en deze en de eventuele volgende levering(en) als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De koper kan, indien slechts een deel van de producten onmiddellijk leverbaar is, van de koop afzien, voor het geheel of voor het deel dat niet kan worden geleverd, mits uitdrukkelijke melding binnen de veertien dagen na de bestelling. 7.6. Wanneer de koper vraagt de leveringen afzonderlijk te leveren, heeft Gently Cosmetics het recht elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7.7. Zo de koper nalaat het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen is Gently Cosmetics gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (in welk geval Gently Cosmetics eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie terugbetaalt), onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.
7.8. Voor leveringen van een bepaalde waarde, omvang en/of naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (zie hiervoor de sectie "Bestelling, levering en zending") of neem contact op met Gently Cosmetics) .

8. KLACHT
8.1. De koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op zichtbare overeenstemming met het bestelde product. Uiterlijk zichtbare gebreken aan het product of de levering moeten binnen zeven (7) dagen na levering aan Gently Cosmetics schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht (zie sectie "Terugname").
8.2. Enkel de Consument Koper kan de producten terugzenden in dat geval, op kosten van Gently Cosmetics en op de door Gently Cosmetics individueel gevraagde verzendingswijze. Indien per vergissing het verkeerd product zou zijn geleverd, dient dit ongeopend, ongeschonden en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

9. VERZAKINGSRECHT
9.1. Indien de consument-koper zich bedenkt, laat de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna "W.M.P.C.") de consument koper toe om, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de verzegeling (seal) niet is geschonden, en het in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert.
9.2. In dat geval moet de consument Koper er binnen die termijn melding van maken bij Gently Cosmetics en vervolgens het product in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen terugbezorgen aan Gently Cosmetics, in de oorspronkelijke verpakking, op dezelfde wijze verstuurd als de levering, met opgave van zijn bankrekeningnummer. Indien de Consument Koper het verzakingsrecht aldus uitoefent, draagt Gently Cosmetics binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de goederen, zorg voor terugbetaling van de prijs evenwel zonder de kosten van verzending of zonder de respectievelijke bankkosten te vergoeden op het opgegeven rekeningnummer. De consument Koper verzendt op eigen risico (zie ook sectie "Terugname").
9.3. Gently Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies bij terugzending door de consument koper, aan de verpakking of het product. 9.4. Artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. staat geen verzakingsrecht toe voor producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
9.5. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en in ongeopende verpakking kan ook omgeruild worden bij Gently Cosmetics binnen een termijn van 14 dagen (mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs indien het cash betaald is).

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Consument Kopers genieten de rechten uit de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd andere rechten als consument.
10.2. Er is geen garantie voor normale veroudering van de staat van het product, bij veranderingen in of aan het product buiten de wil van Gently Cosmetics of de fabrikant, bij gebreke aan voorlegging van de originele factuur, niet gewijzigd en leesbaar; er is geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, of in geval van opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud dat niet aan Gently Cosmetics te wijten is. 3/5
10.3. In beginsel geldt voor consumenten voor door Gently Cosmetics geleverde producten de garantie, zoals Gently Cosmetics van de fabrikant van het desbetreffende artikel kan bekomen, minnelijk of via een procedure.
10.4. In geval van enige vraag kan de koper Gently Cosmetics contacteren die naar best vermogen de informatie over het product zal verstrekken, zonder dat dit als enig persoonlijk, medisch, farmaceutisch of therapeutisch advies kan worden beschouwd.
10.5. Gently Cosmetics zet zich zoveel mogelijk in voor het verstrekken van een correcte informatie over haar producten op haar website (zie artikel 3). Gently Cosmetics staat echter binnen de perken van de wet niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie door de fabrikant of andere derde partijen, voor alle (individuele) gevallen.
10.6.Gently Cosmetics is niet aansprakelijk in geval van lichte kleurverschillen tussen het aangeboden en het geleverde product, tenzij duidelijk een ander dan het besteld product is geleverd.
10.7. Eventuele links op de website van Gently Cosmetics zijn louter informatief bedoeld. Gently Cosmetics is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de website(s) waarnaar wordt verwezen.
10.8. Gently Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van haar commerciële activiteiten, problemen bij de toegankelijkheid tot de website; enig verlies van data, computervirussen, inhoudelijke onnauwkeurigheid of al wat buiten de redelijke controle van Gently Cosmetics valt.
10.9. Evenmin is Gently Cosmetics aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade door het gebruik van haar site of producten, tot in de ruimste mate toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
10.10. Indien Gently Cosmetics om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een koper die geen consument koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product zelf. De koper die geen consument is, is gehouden Gently Cosmetics te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Webshop zouden kunnen doen gelden (m.n. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

11. OVERMACHT
11.1. Overmacht is elke van de wil van Gently Cosmetics onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, zoals stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website/Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
11.2. In geval van overmacht is Gently Cosmetics niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Gently Cosmetics is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze overmacht. Indien de overmacht twee maanden duurt hebben de partijen elk het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de partijen enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen, modellenrechten en/of andere, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten) van de via welk medium dan ook weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Gently Cosmetics, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, zoals beschermd door de nationale en internationale wetgeving. Dit geldt ook voor de gegevens die door Gently Cosmetics verspreid worden via sociale media zoals Facebook, Twitter,...Gently Cosmetics behoudt zich het recht voor om naar goeddunken te reageren op spam of ander misbruik van de website of sociale media, mogelijks aanstootgevende, kwetsende, beledigende, of imago schadende informatie.
12.2. De koper mag geen gebruik maken (tenzij het louter gaat om privégebruik) van en/of wijzigingen aanbrengen in deze intellectuele eigendomsrechten (bij voorbeeld door de reproductie) zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Gently Cosmetics, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden).

13. PRIVACY - PERSOONSGEGEVENS - ANTI-SPAM principe
13.1. Gently Cosmetics zal de gegevens van de koper, die door deze laatste worden overgemaakt, 4/5 uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.2. De gegevens die de koper gevraagd worden, dienen in de relatie tussen koper en verkoper, met het oog op en voor het goed uitvoeren van de koopovereenkomst (klantendienst, nieuwsbrief, rondvraag, bestelling, bestelstatus, levering, betaling). De gegevens zullen bij gebreke aan toelating van de koper op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van - deze die noodzakelijk dienen tussen te komen in de externe uitvoering c.q. controle van de betalingen (zoals de banken, financial provider en kredietkaartenmaatschappijen) en levering / ontvangst van betaling, en enkel voor zover die daarvoor noodzakelijk zijn. - wettelijke verplichting (door de overheid, een rechtbank,..), - teneinde de (eigendoms)rechten van Gently Cosmetics of bezoekers van haar website te beschermen, - inbreuken op de wet te beëindigen of om mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek.
13.3. De website maakt gebruik van cookies, zijnde kleine computerbestanden die naar uw browser gestuurd worden, ter optimalisatie van het surfen. Deze cookies kan U aanvaarden of verwerpen via de instellingen van uw browser (Google Chrome, Internet Explorer, FireFox, Safari, Opera, Dolphin,..) maar dienen om het gebruik van de website en de verwerking van uw aankopen te vergemakkelijken. De werking zonder cookies kan beperkt zijn. Daarenboven leeft Gently Cosmetics de deontologie van ISPA na (http://www.ispa.be/nl/what-we-do/safer-internet/). Technisch kunnen cookies geen data van uw harde schijf of werkgeheugen opslaan.
13.4. Gently Cosmetics wendt de redelijke middelen aan om persoons-, betalings- en transactiegegevens te beschermen aan de hand van up-to-date technologie, m.n. door een 128-bit Secure Socket Layer ( SSL) (veiligheidsprotocol) (http://www.docdatapayments.com/nl), doch is niet aansprakelijk voor enige onwettige inbreuk die niettemin deze beveiliging zou doorbreken noch voor verlies van gegevens. De computer van de koper zelf behoort niet tot de veiligheidszone waarop Gently Cosmetics toezicht kan houden. Wie persoonsgegevens via het internet verstuurt doet dat steeds op eigen risico.
13.5. De koper is ingelicht dat het gebruik van de website door de (kandidaat) kopers kan worden geanalyseerd (Google Analytics - http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html) tenzij de koper die optie uitschakelt via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
13.6. De koper kan ten allen tijde zijn gegevens inzien, controleren, aanpassen of laten verwijderen, het gebruik ervan wijzigen, in- of uittekenen voor de nieuwsbrief,... door contactname met Gently Cosmetics.

14. AKKOORD met betrekking tot het TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER - REGELING
14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen met Gently Cosmetics worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tongeren, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
14.3. Voor de professionele koper : in geval van internationale verkoop wordt de toepassing van de UN Conventie met betrekking tot de internationale verkoop van roerende goederen / het Weens Verkoopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. 14.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Gently Cosmetics met betrekking tot de erin opgenomen materie.